خرمای کبکاب

1400-11-16 07:07:14 +00:00

خرمای کبکاب یکی از مهم ترین و فراوان ترین ارقام منطقه خشت و کمارج ،در کازرون و دشتستان (برازجان) می باشد. این خرما در سایر مناطق خرما خیز مانند خورموج،بهبهان،کازرون ،جهرم ،طبس نیز به