خرمای ربی

1400-11-17 10:31:35 +00:00

اصلی ترین و مهم ترین خرما در منطقه سیستان و بلوچستان خرمای ربی یا خرمای پاکستانی است. که از نظر اقتصادی و تولید، اهمیت زیادی در این منطقه دارد. خرمای پاکستانی بعنوان یکی از اصلی ترین انواع خرما